Το Υπουργείο Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης και Διεθνούς Συνεργασίας της Σερβικής Δημοκρατίας εκπόνησε την πρώτο ενημερωτικό φυλλάδιο με τίτλο «Η Σερβική Δημοκρατία και η Διασπορά», που στοχεύει στη βελτίωση της επικοινωνίας και της συνεργασίας με μέλη της διασποράς, παρουσιάζοντας τη σημασία και τον τρόπο εγγραφής στο Μητρώο της Διασποράς, καθώς και πλεονεκτήματα της επένδυσης στην Σερβική Δημοκρατία. Το ενημερωτικό φυλλάδιο θα το βρείτε εδώ.